Častá (okres Pezinok)

Kaplnka na cintoríne

Cintorínska kaplnka v Častej, kaplnka Najsvätejšieho Spasiteľa, ktorú nechal postaviť Viktor Fugger, je cenným príkladom drobnej sakrálnej architektúry záveru 19.storočia. Ide o dielo Silárda Vardayho z Dolian. Zastupuje konvenčný typ na pravouhlom, takmer štvorcovom pôdoryse. Pamiatkové hodnoty kaplnky spočívajú najmä v rade autenticky zachovaných výtvarných a umeleckoremeselných prvkov. Bližšiu pozornosť si tu zaslúžia gotizujúci portál s dvojkrídlovými dverami s ornamentálnym kovaním, pôvodnými zámkami, kľučkami a klopadlami, ako aj tympanón s terakotovým reliéfom tróniacej Panny Márie s dieťaťom adorovanej anjelmi. Pôsobivým prvkom exteriéru je tiež baldachýnová vežička vysunutá na konzoly. V oknách lode a záveru sa zachovali farebné sklené výplne. Nad dverami káplnky je nápis: „Ad majorem Dei gloriam erigi curávid Victor Fugger alumnus archi dioec. Strigou. 1898.“ V stredu cintora je veľký pieskovcový kríž. Na zadnej strane podstavca je malá tabuľka a na nej už len ťažko čitateľný nápis: „CURAVI.......HIC REQUIESCIT JOSEPHUS VILFLING OBIT 2 = DEC. 1816 AETATIS 58, ADLATUS REQUIESCIT QUOQ CONSORS ANNA OBIT....AETATIS. Priečelie kaplnky je totožné s priečelín korunovačného Matiašového chrámu v Budapešti.  Zdroj:  http://www.ainova.sk/files/file/BHCD_Katalog%20mkr.pdf ; http://www.obec-casta.sk/node/83. (Foto: Ján Fiala)
Častá (okres Pezinok)

 


Malokarpatská knižnica

v Pezinku
Holubyho ul. č. 5
902 01 Pezinok

Kontakt:
033/6412315
projekty@kniznicapezinok.sk

www.kniznicapezinok.sk

 

 

 

Zoner Photo Studio 16